Niniejsza rekomendacja powstała na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
w Warszawie (dalej: Centrum Analiz), które wystąpiło do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wnioskiem o opracowanie takiego dokumentu w przed-miocie proponowanych zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz aktach wy-konawczych w zakresie prowadzenia zajęć na studiach
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-głość. Decyzją właściwego Prorektora Uniwersytetu rekomendację – z wniosku Centrum Analiz – przygotował zespół nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji UKSW posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu omawianej specyfiki kształcenia w składzie: Prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan Wydziału, Katedra Prawa Gospodarczego,
dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, dr Aleksan-dra Syryt, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych WPiA UKSW, Katedra Prawa Konstytucyjnego.

Należy zaznaczyć, że niniejsza rekomendacja nie ma charakteru pełnoprawnej opinii a jedynie wskazania proponowanych kierunków ewentualnych zmian w ramach przedmiotu regulacji szeroko pojętego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ograniczonego do specyfiki kształcenia na odległość. Z istoty rzeczy opinia takie-go typu wymagałaby ze strony zespołu przygotowania konkretnych projektów zmian albo oceny już uprzednio opracowanych w zakresie ich zasadności, celowości i efektywnego umożliwienia przyswajania zakładanych celów i efektów kształcenia.

Rekomendacja opracowana na zlecenie:
Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych

Autorzy:
prof. dr hab. Marek Michalski; m.michalski@uksw.edu.pl
dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW; a.kotowski@uksw.edu.pl
dr Aleksandra Syryt; a.syryt@uksw.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030